Yuki's Hookah Bar

(JST, UTC+09) (JST, UTC+09)

Yuki's , Akita, Japan